Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szolgáltatások

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK TÁRSASHÁZAK SZÁMÁRA

 

Társasház tűzvédelmi használati szabályai készítése

 

A Társasház megfelelő tűzvédelme a lakók közös érdeke, és egyúttal a társasház kezelőjének felelőssége is!

A társasházak tűzvédelmi kötelezettségeit a Tűzvédelmi törvény és 2015. március 5-től az új 54/2014. BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.
A Tűzvédelmi Szabályzat készítési kötelezettségét a 2015. decemberében módosított 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet írja elő.

Minden, három szintesnél magasabb, és tíznél több lakást magába foglaló társasháznak esetén kötelező a tűzvédelmi használati szabályok elkészítése és a lakók tudomására hozása.

A ház tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítésért a ház kezelésével megbízott személy(pl. közös képviselő, intézőbizottság elnöke) vagy szervezet felelős.

A legfeljebb háromszintes és legfeljebb tíz lakást magában foglaló társasházak esetén

 

 

 

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

 

 • Tűzvédelmi képviselet, megbízotti feladatok ellátása

 • Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv készítése

 • Tűzvédelmi oktatás

 • Tűzoltó készülékek mennyiségének meghatározása, tűzoltó készülékek és tűzcsapok ellenőrzése

 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás végzése

 • Kiürítés számítás készítése

 • Tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések meghatározása írásban

 • Szaktanácsadás, szemle

 

 

 

 

Tűzvédelmi képviselet, megbízotti feladatok ellátása

 

A gazdálkodó szervezetek részére ez elsősorban azt jelenti, hogy a tűz keletkezésének megakadályozó olyan belső szabályozási rendszereket, technológiai megoldásokat alakítsanak ki, melyek ennek a követelménynek teljes mértékben megfelelnek.
A tűz védelme három egységből épül fel. Az első a tűz megelőzés, a második a tűzoltás, és a harmadik a tűzvizsgálat. E hármas egységből a tűzmegelőzés az elsődleges feladata valamennyi gazdálkodó szervezetnek. Ennek érdekében a tűzmegelőzési szabályokat úgy kell kialakítani, hogy a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítva legyen valamennyi dolgozó egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzése.

 

 

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv készítése

 

Tűzvédelmi Szabályzat készítése a 30/1996 (XII. 6.) BM rendeletben és az 1996. évi XXXI. törvény 19. §-ában előírtak szerint kötelező.

Szabályzat készítését az alábbi esetekben kell elvégezni:

 • 5 munkavállalónál több munkavállalót foglalkoztatnak

 • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek

 • A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén

 • Kereskedelmi szálláshelyeken

 

 

Tűzvédelmi oktatás

 

Jogszabály alapján tűzvédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

 • a munkavállaló munkába állásakor,

 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,

 • új technológia bevezetésekor

 • alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozót a tevékenység megkezdése előtt

 • súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor

 • felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

 

Vállalom tűzvédelmi oktatás megtartását az alkalmazottak részére, annak dokumentálását, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre. Így nem esik abba a hibába, hogy úgy írat alá az alkalmazottakkal egy papírt arról, hogy átestek az oktatáson, hogy valójában nincsenek tisztában az előírásokkal; ennek ugyanis később láthatja a kárát, amikor is egy veszélyhelyzetet nem megfelelően kezelnek, ezzel kárt okozva a cég berendezéseiben, hírnevében.

 

 

Tűzoltó készülékek mennyiségének meghatározása, tűzoltó készülékek és tűzcsapok ellenőrzése

 

A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat, egyéb tűzoltó-technikai eszközöket, készülékeket, felszereléseket jogszabály előírásai szerint meghatározott időközönként megfelelően dokumentáltan ellenőrizni szükséges

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

 

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás végzése

 

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál alapvetően a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetve a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.

 

 

Kiürítés számítás készítése

 

Amennyiben Ön a tevékenységéhez 50 fő befogadására alkalmas helyiséget, épületet vagy építményrészt használ, az épület, illetve létesítmény szintidőn belüli kiüríthetőségét kiürítés számítással kell igazolnia.

 

 

Tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések meghatározása írásban

 

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások meghatározása jogszabály alapján szükséges. A biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni. A rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

 

 

Szaktanácsadás, szemle

 

A hatályos tűzvédelemmel kapcsolatos előírásoknak megfelelő munkahely és munkafolyamatok kialakítása, a dolgozók tűzvédelmi szempontból biztonságos foglalkoztatása valamint az ellenőrzéseknek való megfelelés céljából állapotfelmérést követő tanácsadás végzése, igény esetén ehhez szükséges szabályzatok kidolgozása.